Medlemsregistrering

1. Personuppgifter
2. Kontaktinformation
3. Medlemskap
4. Användaravtal
- -
Man
Kvinna
Annat
Ingen e-postadress? Du kan skaffa dig en kostnadsfri adress här!
OBS! Du kan göra tillägg och ändringar av din profil under redigera min profil efter att ditt konto blivit aktiverad..
Standardmedlem
VIP (365 kr/år)
Som VIP-medlem kommer du få förtur på unik information och unika erbjudanden, besöka och titta vad som finns i Lagerhuset. Du kan även ansöka om VIP plus. Därmed kan du göra inlägg i Lagerhuset samt ta kontakt med andra medlemmar inom Lagerhuset.

Whiskykalenderns Användaravtal

 

Bakgrund

Detta avtal syftar till att reglera rättigheter och skyldigheter för Whiskykalendern www.whiskykalendern.se, nedan kallad WK, och dess medlemmar. Med Medlem avses fysisk eller juridisk person som beviljats medlemskap i WK och som, där så påfordrats, erlagt medlemsavgift.

Genom att använda webbplatsen Whiskykalendern bekräftar medlem att denne godkänner användarvillkoren och accepterar att följa dem. Den som inte samtycker skall avstå från att använda webbplatsen.

Kommentarer och material som publiceras på WK är ett uttryck för författarens åsikter för vilka WK inte har något ansvar. Annonsörer ansvarar helt för sina annonser och produkter. Där vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, är dessa länkar endast för din information. WK har ingen kontroll över innehållet på sådana webbplatser och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå med anledning av din användning av dem.

WK kan revidera dessa användarvillkor utan föregående uppsägning. Du förväntas besöka denna sida då och då för att uppmärksamma eventuella ändringar som vi gjort eftersom de är bindande för dig. Några av bestämmelserna kan också ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publicerats på någon annan plats på vår webbplats.

 

§ 1 Medlemskap

Medlemskap kan vinnas i tre varianter Standardmedlem, Connoisseurmedlem och Connoisseurmedlem plus.

 

§ 2 Medlemmars rättigheter

Standardmedlem äger rätt att ta del av information på WK. Detta gäller alla sidor förutom Lagerhuset. Standardmedlem som är ansluten via en whiskyklubb har även rätten att aktivt medverka på klubbsidan den är medlem i.

Connoisseurmedlem äger rätt att därutöver att få förtur till unik information och specialerbjudanden. Connoisseurmedlem har även rätten att ansöka om Connoisseur plus medlemskap.

Connoisseurmedlem plus äger dessutom rätt att lägga till och hantera egna inlägg i Whiskykalenderns Lagerhus. Detta är en unik förmån som enbart är tillgänglig för Connoisseurer plus-medlemmar.

Klubb äger rätt att ansluta sina medlemmar, att annonsera sin verksamhet på WK samt att lägga upp klubbevent för klubbens medlemmar samt samarbetsklubbar.

Eventanordnare och övriga näringsidkare kan sluta avtal med WK för annonsering. Kontakta WK via kontaktformulär på kontakta oss sidan.

 

§ 3 Länkning

Medlem äger rätt att länka till WK:s hemsida, förutsatt att det görs på ett lagligt sätt, inte skadar vårt rykte och inte antyder någon form av affärsförbindelse, godkännande eller stöd från vår sida utan föregående avtal härom. WK får inte ramas in på någon annan webbplats.

Medlem äger ej rätt att skapa en länk till någon annan del av WK än hemsidan.

 

§ 4 Medlemmars skyldigheter

Medlem förbinder sig att i kontakter med andra medlemmar på WK följa svensk alkohollagstiftning och annan därmed sammanhängande lagstiftning.

Medlem förbinder sig att i sina kontakter med andra medlemmar på WK hålla god ton och att i sin profil inte motverka WK:s syfte.

Medlem förbinder sig att inte förmedla information om interna klubbevenemang till annan än medlem.

Medlem förbinder sig att inte skicka, skapa eller svara på så kallade "mailbombs" dvs massutskick av e-brev till många mottagare eller att med ont uppsåt skicka många filer eller meddelanden till en och samma person, eller medverka till ”spamming” dvs skicka icke begärd kommunikation för marknadsföring eller andra ändamål, eller göra något annat som kan skada verksamheten på den här sajten för andra personer.

Connoisseurmedlem förbinder sig att i kontakten med andra connoisseurmedlemmar uppvisa ett seriöst beteende.

Connoisseur plus förbinder sig att följa de direktiv som gäller för upplägg av produkter i Lagerhuset samt att föra eventuella kontakter på ett respektfullt sätt såväl gentemot andra medlemmar som gentemot WK och dess syfte.

Klubb förbinder sig att i sin verksamhet agera på ett seriöst sätt och att inte skriva eller lägga in material som inte är förenligt med WK:s policy. Klubb förbinder sig att på sina evenemang endast bedriva sådan verksamhet som inte strider emot svensk lagstiftning.

Eventanordnare förbinder sig att på sina evenemang endast bedriva verksamhet som inte strider emot svensk lagstiftning.

Blogg /Pod ansluten till WK skall i första hand ha en inriktning mot whisky. Den ska skötas snyggt och inte vara stötande eller uppmana till olaglig eller stötande verksamhet

Lagerhuset Medlem med plats i Lagerhuset förbinder sig att inte sprida uppgifter från Lagerhuset till annan än medlem med sådan plats.

Gallerian. Externa webbshoppar anslutna till Gallerian förbinder sig att följa svensk lagstiftning samt WK:s riktlinjer och att främst saluföra whiskyrelaterade produkter.

Akademin. Medlem kan lägga till material så som till exempel utbildningar och informationsmaterial i Akademin. Materialet skall vara whiskyrelaterat och skall följa WK:s andemening.

Länkar Ansvarig för extern webbplats har fullt ansvar för innehållet på webbplatsen. WK kan inte ställas till svars för innehållet.

 

§ 5 WK:s rättigheter

Avgifter WK äger rätt att årligen ta ut medlemsavgift av medlem.

Avstängning/Återkallelse WK äger rätt att tillfälligt avaktivera och att helt avstänga medlem, evenemang, blogg, pod, annonsör med flera om medlem inte betalar medlemsavgift, misskrediterar WK, bryter mot användaravtalet eller svensk lagstiftning och inte av WK begärd åtgärd vidtages för att komma tillrätta med av WK påtalade brister.

För det fall att klubb blir avstängd äger klubbens medlemmar rätt att var och en kvarstå som medlemmar i WK.

WK äger rätt att återkalla länktillståndet utan förvarning.

 

Copyright Av WK upplagt material såsom text, bilder och film är copyrightskyddat enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras eller användas utan WK:s medgivande.

Material WK äger rätt att plocka bort material som inte är förenligt med WK:s policy eller inte följer WK:s användareavtal utan förvarning.

WK äger alla immateriella rättigheter och licenser på vår webbplats samt det material som publiceras på sidan. Användning av material från WK skall ske efter överenskommelse med WK.

Användning av information WK äger rätt att föra statistik och att använda den information som finns på WK, till exempel för medlemsutskick.

WK har rätt att dela den information som finns på WK med avtalspartner. All information som lagts upp på WK har WK rätt att dela till samarbetspartner om det gagnar WKs användare.

Driftsstopp WK äger rätt att utan konsekvenser stoppa driften av webbplatsen för uppdateringar, underhåll m.m. Whiskykalendern ansvarar inte för andra avbrott eller andra störningar som ligger utanför WK:s kontroll.

 

§ 6 WK:s skyldigheter

PUL WK förbinder sig att behandla personuppgifter som medlem och/eller klubb lämnar till WK i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) samt WK:s personuppgiftpolicy.

Betalning / återbetalning. Betalning till WK ska ske i enlighet med vid varje tid gällande villkor. Medlem eller annan som blivit avaktiverad eller avstängd från WK på grund av brott mot användaravtal eller andra avtal med WK äger ej rätt till återbetalning.

 

§ 7 Lagval och tvister

I händelse av tvist rörande tolkningen eller tillämpning av detta avtal skall svensk lagstiftning tillämpas. Tvisten skall avgöras av svensk allmän domstol.

Jag godkänner användaravtalet